Assistance Exclusive kartes lietošanas noteikumi

Jūs esat izdarījis pareizo izvēli! Assistance Exclusive būs Jūsu rīcībā, sniedzot palīdzību ārzemēs, kad tā ir nepieciešama.

KURŠ VAR IZMANTOT ASSISTANCE EXCLUSIVE?

Assistance Exclusive ir īpašs pakalpojums LAMB autokluba biedram. Assistance Exclusive aizsargā LAMB autokluba biedrus un tā līdzbraucējus.

KĀDAM TRANSPORTA LĪDZEKLIM IR DERĪGA ASSISTANCE EXCLUSIVE?

Ar Assistance Exclusive Jūs varat saņemt palīdzību transporta līdzeklim (motociklam, vieglai automašīnai) ar pilno masu līdz 3,5t. Īpašus izņēmuma gadījumus, lūdzu, saskaņojiet ar LAMB autoklubu (piem., transportlīdzekļa maiņa Assistance Exclusive derīguma laikā). Pakalpojumi, kas saistīti ar transporta līdzekļiem, ir attiecināmi tikai uz Latvijā reģistrētiem transporta līdzekļiem un ir derīgi tikai Assistance Exclusive norādītajam transporta līdzeklim.

KUR IR DERĪGA ASSISTANCE EXCLUSIVE?

Assistance Exclusive ir derīga visā Eiropā tās ģeogrāfiskā izpratnē, kur ir iespējams tūrisms (izņemot valstis, kurās ir kara vai ārkārtas stāvoklis).

KĀ VAR PIEPRASĪT ASSISTANCE EXCLUSIVE PAKALPOJUMUS?

Nepieciešamības gadījumā piezvaniet LAMB autokluba dispečerdienestam pa tālruni +371 67566 222, un mūsu darbinieks uzsāks visus nepieciešamos pasākumus. Prasība pēc naudas līdzekļu atlīdzības var būt tikai pēc tam, kad iepriekš ir bijis izsaukums, sazvanot Klubu.

 • Pieprasot naudas līdzekļu atlīdzību, lūdzu nosūtiet (piegādājiet) mums pēc iespējas ātrāk visus nepieciešamos dokumentus (oriģinālrēķinus, ārsta apstiprinājumu un tml.). Lai veiktu naudas pārvedumu, lūdzu, darīt mums zināmus bankas rekvizītus. Dokumentus oriģinālus var nosūtīt pa pastu uz adresi: Raunas iela 16B, Rīga, LV-1039 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: pieteikumi@lamb.lv.
 • Prasībai par naudas līdzekļu atlīdzību, ieskaitot nepieciešamos oriģināldokumentus, jābūt iesniegtais nekavējoties pēc atgriešanās mājās, bet vēlākais 2 mēnešus pēc izsaukuma, ja ir pierādāmi objektīvi iemesli.

KĀDĀ GADĪJUMĀ NEVAR IZMANTOT ASSISTANCE EXCLUSIVE PAKALPOJUMUS?

 • Kāda cita iestāde (piem., apdrošināšanas kompānija) ir saistīta ar izdevumu atlīdzību vai faktisku samaksu. Par katru pakalpojumu, kur ir prasība par likumīgu atbildību saistībā ar trešo personu, lūdzu, griezties LAMB autoklubā.
 • Jums pienākas prasība pret citu pusi (piem., apdrošināšanas sabiedrību).
 • Negadījums, saslimšana vai transporta līdzekļa bojājumi radušies alkohola, narkotisko vai ārstniecisko līdzekļu lietošanas dēļ, kā arī tīši vai rupjas nolaidības vai neizdarības dēļ.
 • Transporta līdzeklis ir ticis vadīts bez likumīgām tiesībām.
 • Transporta līdzeklis ir ticis izmantots vietās, kas nav paredzētas ceļu satiksmei vai pasākumos, kuru mērķis ir augstākā braukšanas ātruma sasniegšana, šķēršļu pārvarēšana vai sevišķas braukšanas mākas demonstrējumi, vai arī treniņbraucienos, kā arī gatavojoties šādiem pasākumiem.
 • Transporta līdzeklis ir atstāts ārzemēs dabas stihiju, dabas katastrofu, kara, nemieru, diplomātisku sarežģījumu dēļ.
 • Transporta līdzekļa vērtība ir mazāka nekā pārvešanas izdevumi. Vērtība tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošo LTAB transporta līdzekļu vērtību katalogu.

NOTEIKUMI

Tehniskā palīdzība:

KAS IR NOTICIS?

Ar Assistance Exclusive aizsargātais transporta līdzeklis nevar braukt tehniska bojājuma dēļ un tam ir vajadzīga tehniskā palīdzība. Tehniskā palīdzība ir sīku bojājumu novēršana uz vietas un sevī ietver: bojājumu diagnostiku; piestartēšanu, durvju atvēršanu; riepu nomaiņu/vai remontu; problēmas ar aizdedzes atslēgu novēršanu; signalizācijas problēmu novēršanu; degvielas pievešanu.

KAS JUMS JĀDARA?

Paziņojiet pa tālruni LAMB autokluba dispečerdienestam informāciju par notikuma būtību un savu atrašanās vietu un tālāk rīkojieties saskaņā ar dispečera norādījumiem.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

LAMB autoklubs segs tehniskās palīdzības izdevumus 2 reizes Assistance Exclusive derīguma laikā līdz maksimālai summai 100 EUR (ieskaitot PVN) katrā reizē.

Transporta līdzekļa transportēšana līdz servisam:

KAS IR NOTICIS?

Ar Assistance Exclusive aizsargātais transporta līdzeklis nevar braukt tehniska bojājuma dēļ un to vajag transportēt.

KAS JUMS JĀDARA?

Paziņojiet pa tālruni LAMB autokluba dispečerdienestam informāciju par notikuma būtību un savu atrašanās vietu un tālāk rīkojieties saskaņā ar dispečera norādījumiem.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

LAMB autoklubs segs transportēšanas izdevumus līdz tuvākai darbnīcai līdz maksimālai summai 130 EUR (ieskaitot PVN). Pakalpojumi darbnīcā netiek segti.

Neplānota pārnakšņošana transporta līdzekļa remonts laikā:

KAS IR NOTICIS?

Ar Assistance Exclusive aizsargātais transporta līdzeklis tehniska bojājuma dēļ nav braucams, un tā remontu nevar veikt tajā pašā dienā. Jums ir nepieciešama neplānota pārnakšņošana.

KAS JUMS JĀDARA?

 1. Informējiet LAMB autokluba dispečerdienestu par Jūsu transporta līdzekļa gaidāmo remonta ilgumu un nepieciešamo pārnakšņošanu.
 2. Apmaksājiet pārnakšņošanas (viesnīcas) izdevumus.
 3. Pēc atgriešanās mājās iesniedziet pārnakšņošanas (viesnīcas) rēķinu, kā arī rēķinu par transporta līdzekļa remontu LAMB autokluba atbildīgai personai. Remonta rēķinā noteikti jābūt norādītam Jūsu transporta līdzekļa reģistrācijas numuram. Dokumentu oriģinālus var nosūtīt pa pastu uz adresi: Raunas iela 16B, Rīga, LV-1039 vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: pieteikumi@lamb.lv.

UZMANĪBU! Nav iespējams izmantot šo pakalpojumu vienlaicīgi ar transporta līdzekļa transportēšanu uz Latviju.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

LAMB autoklubs atlīdzinās Jums un Jūsu līdzbraucējiem pārnakšņošanas (viesnīcas) izdevumus līdz maksimālai summai 80 EUR (ieskaitot PVN).

Transporta līdzekļa atgādāšana uz Latviju autovadītāja saslimšanas vai nelaimes gadījuma dēļ:

KAS IR NOTICIS?

Autovadītājs, kuru aizsargā Assistance Exclusive, ir neparedzētas saslimšanas vai nelaimes gadījuma dēļ cietis un nevar transporta līdzekli pats atvest uz savu dzīvesvietu, un kopā ar viņu nebrauc neviens cits, kam ir derīga autovadītāja apliecība.

KAS JUMS JĀDARA?

 1. Sazinieties ar LAMB autokluba dispečerdienestu un informējiet par nepieciešamību atsūtīt pārstāvi, lai atgādātu Jūsu transporta līdzekli, kas ir braukšanas stāvoklī un ir tehniskā kārtībā, uz Latviju.
 2. Izsniedziet mūsu vadītāja rīcībā tehnisko pasi, apdrošināšanas dokumentus, transporta līdzekļa atslēgu, ārsta izziņu par nespēju braukt un citus nepieciešamos dokumentus.
 3. Ja Assistance Exclusive īpašnieks vienlaikus ir tehniskās pases īpašnieks un nevar piedalīties pārvešanā ar LAMB autokluba pārstāvi (piem., sakarā ar uzturēšanos slimnīcā), tad pārstāvim līdzi ir jāiedod notariāli apstiprināta pilnvara, un jebkurā gadījumā Jums ir jāziņo LAMB autokluba dispečerdienestam par šo problēmu.

UZMANĪBU! LAMB autokluba pārstāvis netiek nosūtīts, ja vadītājam ir atņemtas vai aizturētas vadītāja tiesības un ja personai, kura brauc līdzi, ir derīgas vadītāja tiesības. Visos pārējos gadījumos ir derīgi Assistance Exclusive izsniegšanas un lietošanas noteikumi.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

 1. Cik ātri iespējams, LAMB autoklubs pēc ziņas saņemšanas nosūtīs savu pārstāvi. Pārstāvja izvēle paliek LAMB autokluba ziņā!
 2. Mūsu pārstāvis atvedīs transporta līdzekli kopā ar pasažieriem, bagāžu un šajā gadījumā arī ar slimnieku, ja ārsta izziņā ir apliecināts, ka viņu var transportēt uz dzīvesvietu.
 3. LAMB autoklubs sedz sava pārstāvja ceļojuma izdevumus (transporta biļetes, apdrošināšana, vīzas, nakšņošana, dienas uzturēšanās un tml.) līdz maksimālai summai 800 EUR (ieskaitot PVN).

Transporta līdzekļa (piem., degvielas izmaksas, ceļu nodoklis u.c.) un pasažieru ceļojuma (piem., pārnakšņošanas izdevumi ceļā, uzturs u.c.) izmaksas sedz Assistance Exclusive īpašnieks.

Bojātā transporta līdzekļa transportēšana uz Latviju:

KAS IR NOTICIS?

Ar Assistance Exclusive aizsargātais transporta līdzeklis tehniska bojājuma dēļ nav braucams, un to nevar uz vietas saremontēt par summu līdz 1000 EUR (ieskaitot PVN).

KAS JUMS JĀDARA?

Paziņojiet pa tālruni LAMB autokluba dispečerdienestam informāciju par notikuma būtību un savu atrašanās vietu un tālāk rīkojieties saskaņā ar dispečerdienesta norādījumiem.

UZMANĪBU! Transporta līdzekļa transportēšanu drīkst veikt tikai LAMB autoklubs vai tā līgumpartneris.

Ar transportēšanu saistīta atbildība aptver tikai Assistance Exclusive aizsargāto transporta līdzekli, kā arī tā piederumus. Visos pārējos gadījumos ir derīgi Assistance Exclusive izdošanas un lietošanas noteikumi.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

 1. Pēc Jūsu pieprasījuma LAMB autoklubs, cik ātri vien iespējams, nosūtīs transportu.
 2. LAMB autoklubs sedz pārvešanas izdevumus līdz maksimālai summai 500 EUR (ieskaitot PVN).
 3. Kluba biedram jāsedz, ne mazāk, kā 20% no kopējā rēķina summas par transportēšanu.

UZMANĪBU! Izdevumi par stāvvietu un tml. netiek segti.

Bojātā transporta līdzekļa transportēšana uz Latviju (Svarīgi norādījumi):

PĀRVEŠANAI IR NEPIECIEŠAMS: tehniskā pase, transporta līdzekļa atslēgas, derīga OCTA polise, starptautiskā transportlīdzekļa apdrošināšanas karte (zaļā karte) vai robežpolise. Šos dokumentus un atslēgas, lūdzu, nododiet mūsu pārstāvim transporta līdzekļa atrašanās vietā.

Ja, šķērsojot robežu, Assistance Exclusive īpašnieka ceļojuma pasē muitas darbinieki ir izdarījuši atzīmi, tad mums nepieciešama arī ceļojuma pase. Šo atzīmi tuvākajā muitas punktā (nevis uz robežas) nepieciešams anulēt. To neievērojot, Jums, izbraucot no šīs valsts, var rasties problēmas.

Ja Jūsu transporta līdzeklis pārsniedz vienu no šiem izmēriem: augstumā 2,5 m, platumā 2,3 m, garumā 6 m vai pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 3,5 t. – tad, ja būs iespējams, transportēšana tiks veikta, taču Jūsu izmaksas daļa tiks aprēķināta augstāka.

Rezerves daļu piegāde uz ārzemēm:

KAS IR NOTICIS?

Ar Assistance Exclusive aizsargātais transporta līdzeklis tehnisku iemeslu dēļ nevar braukt un to var saremontēt tikai nosūtot rezerves daļas.

KAS JUMS JĀDARA?

 1. Pēc pārbaudes vai šī rezerves daļa patiešām nav dabūjama šajā valstī, kurā Jūs pašreiz atrodaties, lūdzu, informējiet LAMB autokluba dispečerdienestu par nepieciešamību nosūtīt rezerves daļu.
 2. Paziņojiet mums kontaktpersonas tālruņa numuru, pa kuru mūsu dispečerdienests varētu informēt Jūsu pilnvaroto personu, kas būtu gatava garantēt aptuvenās nepieciešamās rezerves daļu izmaksas, respektīvi, deponēt naudu LAMB autoklubam, un kas varētu mums palīdzēt, ja pieprasāmās rezerves daļas sagādāšana, neskatoties uz mūsu ekspertu zināšanām, radītu problēmas.

UZMANĪBU! Rezerves daļas piegādes termiņi no lidostas ir atkarīgi no piegādes formas darba laika. Tāpēc nedēļas beigās var būt grūtības. Pakalpojumi “Rezerves daļu piegāde” un “Transporta līdzekļa transportēšana” nevar tikt izmantoti vienlaikus.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

 1. Pēc nepieciešamā depozīta noguldīšanas (Jūsu vai pilnvarotās personas garantija) LAMB autoklubs organizēs rezerves daļas iegādi un nosūtīs to, cik ātri vien iespējams, pa gaisa pastu uz norādīto adresi. LAMB autoklubs informēs Jūs, kad rezerves daļa pienāks, respektīvi, sadarbībā ar partneri izsniegs rezerves daļu Jūsu atrašanās vietā ārvalstīs.
 2. LAMB autoklubs uzņemas segt piegādes izdevumus līdz maksimālai summai 100 EUR (ieskaitot PVN). Savukārt Jūs vai Jūsu pilnvarotā persona sedz rezerves daļas izmaksas.
 3. Jūs vai Jūsu pilnvarotā persona tiksiet nekavējoši informēta gadījumā, ja rezerves daļas sagādē (transporta līdzekļa tipa vai izlaiduma gada dēļ) radīsies problēmas.

Kredīts neparedzētam lidojumam uz Latviju:

KAS IR NOTICIS?

Jūs vai kāds no Jūsu līdzbraucējiem ir spiesti pārtraukt uzturēšanos ārzemēs neparedzētu notikumu dēl. Līdzi paņemtas skaidrās naudas vai kredītkartes nepietiek maksai par lidmašīnas biļeti.

KAS JUMS JĀDARA?

Lūdzu, vērsieties LAMB autokluba dispečerdienestā, lai klubs varētu iegādāties lidmašīnas biļetes. Vienlaicīgi paziņojiet klubam, kurš (Jūsu pilnvarotā persona, piem., piederīgais) garantēs lidojuma izmaksas, respektīvi, deponēs nepieciešamo naudas summu.

KĀ JUMS PALĪDZĒS LAMB AUTOKLUBS?

 1. Pēc ziņas saņemšanas LAMB autoklubs, cik ātri vien iespējams, noskaidros ērtāko lidmašīnas reisu, rezervēs lidojumu un ierosinās saglabāt izvēlēto lidmašīnas biļeti.
 2. Klubs paziņos Jums jau iepriekš, kur var saņemt biļeti un kuram lidmašīnas reisam tā ir rezervēta.
 3. Klubs pēc depozīta saņemšanas par lidmašīnas biļeti uzņemas segt rezervēšanas izdevumus.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 • Nepieciešamos datus Assistance Exclusive dokumenta aizpildīšanai iegūst no www.lamb.lv aizpildītās pieteikuma formas. Klients apliecina, ka sniegtā informācija ir patiesa..
 • Pakalpojumu sniegšanas laiks ir atkarīgs no līguma partneru iespējām, laika apstākļiem, satiksmes intensitātes, veicamās distances un citiem līdzīgiem apstākļiem.
 • Par varbūtējām likumīgām izmaiņām, kas notikušas pēc Assistance Exclusive izdošanas, Jūs tiksiet informēts.
 • Assistance Exclusive stājas spēkā ar dokumentā norādīto datumu, bet ne ātrāk par samaksas saņemšanas datumu..
 • Assistance Exclusive ir noslēgts uz noteiktu laiku latviešu valodā.