LAMB

Privātuma politika

Biedrība Latvijas automoto biedrība
reģ. Nr.40008002673
privātuma politika

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), biedrība Latvijas automoto biedrība nodrošina godprātīgu un drošu personas datu apstrādi.

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā biedrība Latvijas automoto biedrība”, turpmāk tekstā – Sabiedrība, apstrādā personas datus kā to pārzinis un arī apstrādātājs.

Šī Politika ir piemērojama, ja klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Sabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

 

Definīcijas:

Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

Apstrādātājs – biedrība Latvijas automoto biedrība, juridiskā adrese: Rīga, Raunas iela 16B, LV-1039.

Pārzinis – biedrība Latvijas automoto biedrība, juridiskā adrese: Rīga, Raunas iela 16B, LV-1039.

Faktiskā pakalpojumu sniegšanas adrese: atbilstoši pakalpojuma veidam un noslēgtajam līgumam.

Klients – fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurusSabiedrības sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (datu subjekts).

 

Piemērojamie tiesību akti saistībā ar personu datu apstrādi

Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis);

Fizisko personu datu apstrādes likums.

 

Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to kā Sabiedrība veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Sabiedrības pakalpojumiem saistītos dokumentos.

Sabiedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Sabiedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Sabiedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji personas datu apstrādi veic saskaņā ar Sabiedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Sabiedrība nodarbojās ar auto palīdzības pakalpojumu sniegšanu klientiem un sadarbības partneru klientiem, kā arī ceļojumu medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā un ārzemēs, tajā skaitā trešajās pasaules valstīs, kuras neietilpst Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā.

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti un kādiem mērķiem?

Sabiedrība apstrādā tikai tādus personu datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti.

Sabiedrības personas datu apstrādes mērķi ir izvērtēti un apstiprināti datu apstrādes reģistrā un tie ir šādi:

Attiecībā uz nodarbināto personu datu apstrādi:

Personāla uzskaites vajadzībām;

Algu, prēmiju aprēķināšanas un izmaksas vajadzībām.

Attiecībā uz klientu personu datu apstrādi:

Auto palīdzības pakalpojumu sniegšanai klientiem un sadarbības partneru klientiem.

Ceļojumu medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai.

Vairāk informācijas par personas datu aizsardzības pasākumiem var iegūt, iesniedzot Sabiedrībai atbilstošu iesniegumu.

 

Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Sabiedrības likumīgās intereses – pakalpojumu nodrošināšana klientiem pēc viņu pieprasījuma.

Visos Sabiedrības veiktajos datu apstrādes veidos dati tiek iegūti no klienta. Iegūto informāciju Sabiedrība apstrādā godprātīgi un likumīgi un tā tiek izmantota tikai šajā privātuma politikā minēto mērķu īstenošanai un nekādā gadījumā klienta sniegtā informācija netiks izmantota citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem.

Par Sabiedrības leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, saskaņā ar noslēgtajām līgumattiecībām ar Klientu un sadarbības partneriem, kā arī mārketinga aktivitātes.

Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu klienta vai citas fiziskas personas vitālās intereses, piemēram, ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, kibernoziegumi, tehnogēnās katastrofu situācijas un tml.).

Sabiedrība ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Sabiedrībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

 

Personas datu izpaušana

Sabiedrības sadarbības partneri apstrādā personas datus tikai ar Sabiedrības sniegtajiem norādījumiem un nevar tos izmantot citiem ar šajā privātuma politikā nesaistītiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Sabiedrības sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt klienta sniegtos personas datus.

Lai izpildītu savu juridisko pienākumu Sabiedrībai ir tiesības nodot klienta personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to paredz kāds no normatīvajiem aktiem. Sabiedrība var nodot klientu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldības iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sabiedrība apstrādā personas datus Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā. Taču Sabiedrības pakalpojumu sniedzēji un uzņēmējdarbības partneri atrodas dažādās pasaules valstīs. Dažreiz var gadīties, ka Sabiedrībai jāsūta  informācija kādam no uzņēmumiem, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šādos gadījumos Sabiedrība dara visu, kas ir tās spēkos, lai personas datu informācija būtu drošībā, lai varētu paļauties uz Eiropas Komisijas lēmumiem par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Šie lēmumi nozīmē – Eiropas Savienība uzskata, ka attiecīgās valsts likumdošana vai noteikumi nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību.  Gadījumos, kad nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību, sabiedrība slēdz līgumu, kas ietver standarta nosacījumus vai citus Eiropas Savienības pieņemtus apstiprinātus nosacījumus, rīcības kodeksus, sertifikātus utt.

 

Konfidencialitāte un datu drošība

Sabiedrībai konfidencialitāte ir ļoti svarīga, tāpēc tiek izmantoti atbilstoši tehnoloģiskie un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu klientu sniegtos personas datus.

Sabiedrības drošības procedūras atbilst spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību.

Visi Sabiedrības darbinieki ir apmācīti un ievēro konfidencialitātes, drošības un personas datu aizsardzības prasības.

Klientu datiem pieeja ir nodrošināta tikai autorizētiem Sabiedrības darbiniekiem atsevišķos gadījumos Sabiedrības sadarbības partneriem uz līguma pamata.

Sabiedrība reaģē uz visiem klientu iebildumiem par datu apstrādi un veic visas darbības, lai novērstu klientu iebildumus.

Ja Sabiedrība nereaģē uz klientu iebildumiem vai sūdzībām, kas saistītas ar klienta Sabiedrībai nodoto personas datu apstrādi, tad klientam ir tiesības vērsties ar sūdzību par klienta personas datu apstrādi uzraudzības iestādē Datu valsts inspekcija, kontaktinformācija: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-15, tālrunis:67223131, E-pasts:info@dvi.gov.lv.

 

Datu uzglabāšanas termiņš

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar klientu, Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

Klientu personas datus, kuru apstrādi nosaka spēkā esošs normatīvais akts Sabiedrība glabā līdz normatīvajā aktā norādītā termiņa beigām un šādi dati pēc klienta pieprasījuma netiks dzēsti.

 

Datu subjektu (fizisko personu)tiesības

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, datu subjektiem ir sekojošas tiesības:

  • tiesības ierobežot personas datu apstrādi,
  • tiesības atsaukt piekrišanu veikt personas datu apstrādi,
  • tiesības piekļūt personas datiem,
  • tiesības izlabot vai dzēst klientu personas datus no Sabiedrības sistēmām, ja vien Sabiedrībai nav tiesiska pamata turpināt klientu personas datu apstrādi.

Ja klients (datu subjekts) paziņo Sabiedrībai par vēlmi izmantot kādu no šīm tiesībām, tad Sabiedrība atbildēs uz šo pieprasījumu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Klients (datu subjekts)var sazināties ar Sabiedrību, lai iegūtu informāciju par Sabiedrības rīcībā esošajiem personas datiem par datu subjektu, apstiprinātu vai labotu tos. Klientiem ir tiesības pieprasīt dzēst Sabiedrības rīcībā esošos personas datus, ja vien šī prasība nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Klients (datu subjekts)jebkurā laikā var veikt labojumus iesniegtajos personas datos. Šādā gadījumā klientam ir jāsazinās ar Sabiedrību pa tālruni: 1888 vai jāsūta vēstuli uz Sabiedrības juridisko adresi: Rīga, Raunas iela 16B, LV-1039, vai arī jāsūta elektroniska vēstule uz e-pasta adresi pieteikumi@lamb.lv.

 

Ar cieņu,
biedrības Latvijas automoto biedrības valde